INTERVIEW

跑步與人:Jerry.C

1. 跑步年資?為什麼開始跑步?

7-8年時間,當時跑步係因為唔開心,想透過跑步令自己心靈平靜。

2. 最喜歡的跑步用品品牌?有沒有原因?

其實只要一對舒適嘅跑鞋就夠,因為佢可以帶我跑到任何地方。

3. 會以跑鞋作日常衣著配搭嗎?有的話,近來穿著的是哪款型號?

我比較少用跑鞋作為衣着配搭,哈!

4. 喜歡一個人跑還是一班人跑步?為什麼?

較喜歡一個人跑步,無拘無束,自己想跑什麼速度都可以。

5. 有遇到過跑步低潮/傷患嗎?怎樣克服過來?

曾經試過整傷過IT band,當時跑超過2公里就會痛,後來用按摩加上拉筋,慢慢就好返了。

6. 有到過外地跑步嗎?是甚麼賽事?可分享那次的經驗?

我跑過世界各地約10個馬拉松賽事,印象最深刻的是韓國慶州櫻花馬拉松,沿途看到很多櫻花飄落, 十分夢幻。還記得當天天氣寒冷,大概只有2-3度,從未試過這樣凍的環境下跑步。

7. 有沒有因為跑步而放棄了其他運動?

暫時仍沒有。

8. 喜歡什麼時段跑步(晏跑/晚跑)?為什麼?

喜歡早上跑步,因為時間比較容易控制,同埋心情會好好多。

9. 現時跑步目標是什麼?

希望人生可以做到一次330的全馬成績!

10. 你認為香港是適合跑步的城市嗎?為什麼?

自己覺得,香港其實不是太適合跑步,因為人比較多,空氣質素也比較差,除非屬比較偏遠的地區,跑步空間感先至足夠。

11. 可用一句說話總結跑步對你的意義嗎?

「跑步令我重新出發,搵到自己嘅人生,搵到自己嘅速度。」

12. 有哪些社交媒體可以找到你?

Facebook: 謝利

Instagram: jerryctravel 

YouTube: 謝利Jerry.C Travel 

Related Posts